Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het deelnemen aan door SAGANET georganiseerde seminars

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Seminar: Bijeenkomst waar kennis wordt uitgewisseld en waar wordt genetwerkt door de deelnemers, verzorgd door de organisatie.
 • Deelnemer: De wederpartij van de organisatie als privépersoon. Tevens is dit de natuurlijke persoon die deelneemt aan het seminar.
 • Organisatie: De leden van de vereniging alsmede de vereniging SAGANET met K.v.K. nummer 24362493

Overeenkomst, betalen en annuleren

 1. Alle aanbiedingen van de organisatie zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Afbeeldingen, tekeningen en andere gegevens die door de organisatie worden verstrekt omtrent het uiterlijk van de te leveren diensten bedoelen slechts een algemene voorstelling van zaken te geven en zijn voor de organisatie niet bindend.
 2. Een overeenkomst komt tot stand als de deelnemer
  • mondeling (ook telefonisch) aan de organisatie heeft laten weten deel te willen nemen aan het seminar;
  • een email stuurt naar de organisatie waarin wordt aangegeven deel te willen nemen aan het seminar te accepteren;
  • de inschrijving voor een seminar via de inschrijfmodule van een website van de organisatie bevestigd.
 3. Indien er in de aankondiging sprake is van een maximum aantal deelnemers of soort deelnemers (leden van de organisatie of niet-leden) dan bepaalt bij inschrijving via de inschrijfmodule de datum en tijdstip van betalen het inschrijfmoment. Deelnemers die niet meer worden toegelaten, ontvangen de reeds betaalde bedrag binnen twee werkdagen retour.
 4. De in het aanbod genoemde prijs zijn alle in het aanbod omschreven zaken inbegrepen, tenzij anders vermeld. Prijzen zijn zonder BTW, daar de vereniging niet BTW-plichtig is.
 5. Indien een betaling per factuur is verschuldigd, dan dient deze uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 6. Indien de betaling niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan, volgt de organisatie de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten waarbij de vergoeding voor kosten conform Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten worden berekend.
 7. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, worden de volgende kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:
  • annulering langer of gelijk aan 7 dagen voor de datum van het seminar in principe 0% van de prijs. Reeds gemaakte individueel aanwijsbare kosten worden verrekend via de creditnota. Dit ter beoordeling van de penningmeester van de vereniging. Deze kosten kunnen nooit hoger zijn dan de prijs.
  • annulering korter dan 7 dagen voor de datum van het seminar 100% van de prijs.
 8. Indien de annulering door een deelnemer wordt gedaan die lid is van de vereniging SAGANET en voor wie deelname aan het seminar gratis zou zijn geweest,
  • dan gelden dezelfde voorwaarden als vermeld in het vorige artikel.
  • De kosten worden dan echter in rekening gebracht via een aparte factuur.
  • De gemaakte kosten kunnen nooit hoger zijn dan de prijs die wordt gevraagd aan niet-leden.
  • Indien het een besloten seminar is voor alleen leden, dan wordt de prijs gehanteerd voor niet-leden zoals jaarlijks is vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van de vereniging.
 9. De originele factuur wordt gecrediteerd minus de te verrekenen kosten. Indien de factuur was betaald, dan wordt binnen 10 werkdagen het bedrag via de bank teruggestort.

Uitvoering door de organisatie

 1. De organisatie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de organisatie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de organisatie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de organisatie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de organisatie zijn verstrekt, heeft de organisatie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de deelnemer in rekening te brengen.
 4. De organisatie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het seminar, indien hiertoe gegronde redenen bestaan of indien zich weersomstandigheden voordoen waardoor activiteiten niet verantwoord zijn of bij wijzigingen door autoriteit.
 5. Indien door omstandigheden door de organisatie wordt besloten, dat het seminar niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht de organisatie zich tot onmiddellijk kennisgeving aan de deelnemer.
 6. Bij niet doorgaan van het seminar verplicht de organisatie zich tot onmiddellijk terugbetaling van de reeds betaalde bedrag.

Aansprakelijkheid

 1. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de deelnemer reeds gemaakte kosten als reiskosten, indien het seminar niet kan doorgaan.
 2. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove nalatigheid. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 3. Indien aansprakelijkheid door de organisatie voor schade van de deelnemer moet worden aangenomen, blijft de verplichting van de organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van de schade uitkeert.
 4. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het seminar. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
Auteursrecht, portretrecht en naburige rechten
 1. Het auteursrecht van speldocumentatie en het scenario berust bij de organisatie of zijn in licentie genomen door de organisatie. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie of rechthebbende deze materialen te vermenigvuldigen.
 2. Deelnemers verlenen bij voorbaat toestemming aan de organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond het seminar gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. Het materiaal kan worden gebruikt door de organisatie voor promotiedoeleinden van eigen activiteiten. De organisatie verstrekt alleen materiaal aan derden met toestemming van degene die zijn afgebeeld.
 3. De deelnemers dragen bij voorbaat hun naburige rechten van hun optreden tijdens het spel over aan de organisatie indien er van het seminar video opnamen worden gemaakt.
Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op elke overeenkomst tussen de organisatie en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de organisatie het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.