Privacy Verklaring

SAGANET is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://saganet.nl/ en info_at_saganet.nl (zonder underscores)

Persoonsgegevens die wij verwerken

SAGANET verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info_at_saganet.nl (zonder underscores), dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Saganet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Lidmaatschap van SAGANET;
 • Deelname aan seminars en overige activiteiten, georganiseerd door SAGANET;
 • Deelname aan seminars en overige activiteiten, georganiseerd door derden, op basis van selectie door het bestuur van SAGANET;
 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • SAGANET analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • SAGANET verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

SAGANET neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Saganet) tussen zit.

SAGANET gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen waar persoonsgegevens in worden bewaard:

 • WordPress voor het hosten van onze website en het doorgeven van inschrijvingen voor seminars en lidmaatschapsaanvragen.
 • Mail voor het verwerken van inschrijvingen en lidmaatschapsaanvragen, wijzingen en afzeggingen.
 • Boekhoudprogramma e-Boekhouden voor het registeren van (verschuldigde) betalingen, herinneren en aanmanen.
 • Sync.com als file sharing systeem. Hier worden lijsten van leden en inschrijvingen voor seminars bijgehouden.
 • Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven en aankondigingen.
 • Google Analytics voor de analyse van het websitebezoek.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SAGANET bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 7 jaar conform de wettelijke (fiscale) bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

SAGANET deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SAGANET blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt SAGANET jouw persoonsgegevens aan andere derden. Het gaat hier om het kunnen verlenen van korting door derden aan SAGANET-leden voor de toegangsprijs van de door derden georganiseerde seminars en bijeenkomsten. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SAGANET gebruikt cookies voor het traceren van bezoek aan onze site in de vorm van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SAGANET en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info_at_saganet.nl(zonder underscores).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Saganet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SAGANET neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info_at_saganet.nl (zonder underscores).