Statuten SAGANET

25 mei 2004

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: SIMULATION AND GAMING ASSOCIATION – THE NETHERLANDS. Bij afkorting genaamd: SAGANET.

DOEL

Artikel 2.

 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het gebruik van spelsimulaties in alle sectoren van het maatschappelijk leven en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 2. De verenging tracht haar doel onder ander te verwezenlijken door:
  1. Het ontwikkelen en uitdragen van kennis en vaardigheden op het gebied van spelsimulatie;
  2. Het ondersteunen van initiatieven van andere organisaties;
  3. Het samenwerken met instellingen en organisaties met een gelijk of aanverwant doel;
  4. Alle andere wettelijke middelen, welke voor het gestelde doel bevorderlijk zijn.

DUUR

Artikel 3.

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

LEDEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 4.

 1. De vereniging kent leden en begunstigers.
 2. Leden zijn natuurlijke personen die, hetzij als ontwikkelaar, hetzij als gebruiker van spelsimulaties professioneel betrokken zijn bij het ontwikkelen en/of toepassen van spelsimulaties en die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig artikel 5. Leden zijn verplicht om contributie te betalen.
 3. Begunstigers zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse contributie als door het bestuur jaarlijks vastgesteld en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

Artikel 5.

 1. Als lid kan men worden toegelaten nadat me schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 2. Begunstiger kan met worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, dat over de toelating beslist. In de aanmelding met het bedrag van de jaarlijkse bijdrage worden medegedeeld.
 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.
 4. Begunstigers hebben niet meer rechten en verplichtingen dan welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
 5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden en begunstigers zijn opgenomen.

Artikel 6.

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. Door het overlijden van het lid;
  2. Door opzegging door het lid;
  3. Door opzegging namens de vereniging;
  4. Door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste december in het bezit van het secretariaat moet zijn. Deze is verplicht binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen.
  Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Toelichting door de Penningmeester:

Spelregels betalen contributie
De contributie wordt jaarlijks rond 1 januari gefactureerd. De algemene vergadering heeft besloten voor 2021 een uitzondering te maken. De contributie voor 2021 wordt rond 1 juli gefactureerd. Er volgt geen vooraankondiging: het lid ontvangt gewoon een factuur. Er dient in 2021 dus uiterlijk voor 1 juni te worden opgezegd.

De maand erop volgt de eerste herinnering indien nodig. Een maand later volgt de tweede herinnering. Daarna wordt vordering ter incasso aangeboden. De invorderingskosten van 40 euro (of meer) is men 15 dagen na de tweede herinnering al verschuldigd. 

 1. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te van de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden.
  De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).
 2. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt.
  De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd tenzij het bestuur anders besluit.
 4. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van het artikel 36 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN BEGUNSTIGERS

Artikel 8

 1. Naast de overige rechten die aan begunstigers bij of krachtens de statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde activiteiten en evenementen bij te wonen en daaraan deel te nemen.
 2. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds worden beeindigd door opzegging, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar verschuldigd blijft.
 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van het betalen van een jaarlijkste bijdrage te verlenen.

GELDMIDDELEN

Artikel 9

 1. De geldmiddelen van de vereniging
  1. Contributies;
  2. Entreegelden;
  3. Inkomsten van activiteiten die door of namens de vereniging worden uitgevoerd;
  4. Bijdragen;
  5. Eventuele verkrijgingen ingevolge erfstelling, legaten en schenkingen;
  6. Subsidies en donaties;
  7. Eventuele andere toevallige bate

Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving; schenkingen onder een last kunnen slechts worden aanvaard na verleende goedkeuring daartoe door de algemene vergadering.

 1. De algemene vergadering kan de leden in verschillende categorieen indelen, die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van het betalen van een jaarlijkse contributie te verlenen.

BESTUUR

Artikel 10

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
 3. De algemene vergadering kan een bestuurder schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.
 5. Jaarlijks treedt een/derde van het aantal bestuurders af volgens een door het bestuur opstellen rooster van aftreden. De aftredende is terstond herkiesbaar.
 6. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

Artikel 11

 1. Alle bestuurders gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in- en buiten rechte te vertegenwoordigen. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan:
  – De voorzitter en de secretaris of penningmeester, gezamenlijk;
  – De secretaris en penningmeester gezamenlijk.
  De bestuurders kunnen zich daarbij door een schriftelijk gematigde doen vertegenwoordigen.
 2. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende zaken, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde ster maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 12

 1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
 2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een commissie van ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
 3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te vertonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
 5. Indien de goedkeuring van de rekening en de verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit ten minste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en de verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen, welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 13

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
 2. Behalve de in artikel 12 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste in zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmer in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
 3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.

Artikel 14

 1. Alle leden en begunstigers hebben toegang tot de algemene vergadering. Geen toegang hebben geschorste leden.
 2. Ieder lid dat niet geschorst is, heeft in de vergadering een stem en is bevoegd zich door in ander lid te later vertegenwoordigen. De begunstigers hebben geen stemrecht, doch wel het recht in de vergadering het woord te voeren.
 3. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als in besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
 5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
 6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
  Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
 7. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat in besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Artikel 15

 1. De voorzitter van het bestuur leiden de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een van de anders bestuurders als leider van de vergadering optreden.
 2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezenlid van de vereniging notulen gehouden.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 16

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen veer de dag van de vergadering in afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is(zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats veer de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door de algemene vergadering waar ten minste twee/derde van het totaal aantal leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met in meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. Ingeval in de in het vorige lid bedoelde vergadering niet ten minste twee/derde van het totaal aantal leden van de vereniging aanwezig is, zal binnen zes maanden en tevens minstens vier weken na die vergadering een tweede vergadering worden qehouden, waarin ongeacht het dan aanwezige aantal leden met in meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen een zodanig besluit kan worden genomen.

Artikel 17

Het in artikel 16 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 18

 1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
 2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het gebied waar binnen de vereniging kantoor houdt.

Artikel 19

Een bepaling van deze statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 20

 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, de hoogte van de contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de commissies, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het gebouw van de vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door ten minste een/derde gedeelte van de leden van de vereniging of op voorstel van het bestuur.
 3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten zijn toegestaan.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 21

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 19 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen met ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met in meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 3. Bij de oproeping tot de in de leden l en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.
 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen veer zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
 7. Iedere verplichting van leden of oud-leden om in een tekort bij te dragen wordt uitgesloten.

SLOTVERKLARING

–  Op verzoek in te zien. –